BATXILERGOA 2020-2021

FAMILIENTZAKO INFORMAZIOA

 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

Honako bi moduetako batean aurkeztu ahalko dira eskabideak: lehen aukera moduan hautatutako ikastetxeko idazkaritzan, edo on-line,  Hezkuntza Sailak ezarritako atarian “Ikasgunea” (https://ikasgunea.euskadi.eus). Eskabide bakarra egin eta ikastetxe bakarrean aurkeztu beharko da eta interesadun berak bete ahal izango du, alboko orrian.

Aurrematrikula egiteko, gutxienez, ondorengo dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

·     Ikaslearen NANaren fotokopia

·   Eskabidea egiten duenaren NAN edo AIZen fotokopia: aita, ama             edo legezko tutorearena.

·     Familia-liburuaren fotokopia: ikaslearen orria

·   Familia-liburuaren fotokopia: eskabidea egiten duenarena (aita,               ama edo legezko tutorea)

·    Familiaren helbidearen udal errolda-agiria

· Familia banandua edo dibortziatua bada, ebazpen judiziala edo baliokidea (guraso bien baimena)

 

Todos los trámites se podrán realizar de dos formas: en la secretaría del instituto elegido como primera opción, o bien on-line, en el portal del Dpto. de Educación “Ikasgunea” (https://ikasgunea.euskadi.eus). La solicitud, que deberá ser única y presentada en un solo centro, podrá ser cumplimentada por la persona interesada en la hoja adjunta.

 Deberá entregarse, como mínimo, junto a la siguiente documentación:

·    Fotocopia del DNI del alumno/a

·   Fotocopia del DNI o NIE de la persona que cursa la solicitud: padre,                madre o tutora legal.

·    Fotocopia del libro de familia correspondiente al alumno/a

·    Fotocopia del libro de familia correspondiente a la persona que                         cursa la solicitud (padre, madre o tutora legal)

·    Certificación municipal del domicilio familiar

·    En caso de familias separadas o divorciadas, resolución judicial o similar (autorización de padre y madre)

EGUTEGIA

Eskabideak eta egiaztagiriak aurkezteko: maiatzaren 11tik 22ra arte

Eskabidea on-line betzeko epea: maiatzaren 4tik 21ra 24:00 arte

Eskatzaileen zerrenda argitaratzeko: Maiatzaren 28an

Behin-behineko zerrendak argitaratzeko: Ekainaren 4an

Behin-behineko zerrendei erreklamazioak  egiteko: Ekainaren 11ra arte

Behin-betiko zerrendak argitaratzeko: Ekainaren 18an

Matrikula egiteko denboraldi arrunta: Ekainaren 22tik uztailaren 6era

Helegiteak behin-betiko zerrendaren aurka: Uztailaren 20ra arte 

 

CALENDARIO

Entrega de solicitudes y documentación: del 11 al 22 de mayo

Plazo de Solicitud on-line: Del 4 al 21 de mayo hasta las 24:00h 

Publicación  listado personas solicitantes: 28  de mayo

Publicación de listas provisionales: 4 de junio

Reclamaciones a las listas provisionales: Hasta el 11 de junio

Publicación de listas definitivas: 18 de junio

Periodo ordinario de matriculación : Del 22 de junio al 6 de julio

Recursos contra las listas deficitivas: Hasta el 20 de julio

APLIKAZIORAKO ARAUAK

1/2018 Dekretua (urtarrilaren 12ko EHAA)

2020ko otsailaren 25ko Agindua (Martxoaren 13ko EHAA) 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Decreto 1/2018 (BOPV de 12 de enero)

Orden de 25 de febrero de 2020 (BOPV de 13 de marzo) 

IDAZKARITZAKO ORDUTEGIA

Astelehenetik ostiralera: 9:00 – 14:00

Ekainean, uztailean eta irailean: 9:00 – 13:00 

 

HORARIO DE SERETARÍA

 De lunes a viernes: 9:00 – 14:00

Junio, julio y septiembre: 9:00 – 13:00SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser